Cookies

English version below.

 

Kakor

Jonna Jinton Sweden ABs webbplats använder cookies.

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används samt information om hur man kan välja bort dem.

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur besökare surfar.

Jonna Jinton Sweden AB använder cookies för annonsering online på tredjeparts webbplatser för tidigare besökare på vår webbplats. Detta betyder att vi kan annonsera mot tidigare besökare på vår hemsida.

Du kan även helt välja bort intressebaserad annonsering genom att följa anvisningarna på Network Advertising Initative.

Hantering av personuppgifter:
Läs mer i vår integritetspolicy.

 


 

Cookies

Jonna Jinton Sweden AB’s website uses cookies.

A cookie is a small text file that the website you visit requests to be saved on your computer. Anyone who visits a website with cookies should have access to information that the website contains cookies and the purpose of using cookies. The visitor must also give their consent to the use of cookies and information on how to opt-out of them.

Cookies are used on many websites to give a visitor access to various functions. It is possible to use the information in the cookie to follow engagement and how visitors use a website.

Jonna Jinton Sweden AB uses cookies for online advertising on third-party websites for previous visitors to our site. This means that we can advertise to previous visitors on our website.

You can also completely opt out of interest-based advertising by following the instructions on the Network Advertising Initiative.

Personal data management:
Read more in our integrity policy.