Integrity policy

English version below.

Integritetspolicy
Uppdaterad: 2019-01-30

Jonna Jinton Sweden AB behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. I denna integritetspolicy beskrivs hur Jonna Jinton Sweden AB inklusive dotterbolagen Jonna Jinton Creative AB, Jonna Jinton Art AB och Jonna Jinton Jewelry AB (”Jonna Jinton Sweden AB”, ”vi”, ”oss”) fullföljer de förpliktelser som följer av dataskyddsförordningen.

I den här integritetspolicy beskrivs hur Jonna Jinton Sweden AB samlar in och behandlar personuppgifter. Den beskriver ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen sker, hur informationen används och vem som får ta del av den. Utöver detta beskrivs också hur din information skyddas, vilka rättigheter du har avseende dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss. Vid frågor om Jonna Jinton Sweden ABs integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [integrity@jonnajinton.se].

Grundläggande begrepp
I dataskyddsförordningen används följande begrepp vars betydelse och tillämpning även ska gälla denna integritetspolicy:

Personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Tredje part: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

Personuppgiftsincident: en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Ändring av integritetspolicy
Jonna Jinton Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Om policyn ändras kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av Jonna Jinton Sweden AB integritetspolicy finns alltid tillgänglig på www.jonnajinton.se. Högst upp på första sidan av denna policy ser du datum för senaste uppdatering.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Jonna Jinton Sweden AB (org.-nummer: 559189-4869) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter hos Jonna Jinton Sweden AB, vilket innebär att Jonna Jinton Sweden AB är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till samarbetspartners (personuppgiftsbiträden), men de har då inte rätt att behandla uppgifterna för andra syften än Jonna Jinton Sweden AB och endast enligt uttryckliga instruktioner de fått av oss. Jonna Jinton Sweden AB kontaktuppgifter finner du sist i denna integritetspolicy.

Jonna Jinton Sweden AB har utsett ett dataskyddsombud (”Dataskyddsombudet”). Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att Jonna Jinton Sweden AB behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är [integrity@jonnajinton.se].

Rättslig grund
Det finns flera olika rättsliga grunder som ger Jonna Jinton Sweden AB rätt att behandla dina personuppgifter. Att fullgöra ett avtal som finns upprättat med dig är en rättslig grund. Andra rättsliga grunder är för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringslagen, inhämtande av samtycke eller genom en intresseavvägning.

Har Jonna Jinton Sweden AB inhämtat ett samtycke från dig kan du när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke.

En intresseavvägning innebär att Jonna Jinton Sweden AB behandling av dina personuppgifter endast är tillåten om Jonna Jinton Sweden AB intresse att behandla personuppgiften anses väga tyngre än ditt intresse av integritetsskydd. Vänligen notera att du alltid har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning.

Personuppgifter som lagras och samlas in
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information som samlas in om dig omfattar både sådan information som du själv har lämnat till oss eller till tredje part samt sådan information som samlas in automatiskt vid användning av våra hemsidor. De typer av personuppgifter som lagras och samlas in är:

Person– och kontaktinformation: Namn, titel, yrke, kön, användar-ID, födelsedata, personnummer, adress, telefon-/mobilnummer, e-post.

Betalningsinformation: Betal- och kreditkortsinformation (kortnummer, CVV-kod och giltighetsdatum), fakturainformation och bankkontonummer;

Köphistorik: Information om tidigare köp samt garanti- och reklamationsärenden hos Jonna Jinton Sweden AB.

Enhetsinformation: IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande; och

Andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Ändamål och rättslig grund av personuppgiftsbehandling
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att Jonna Jinton Sweden AB ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund, samt för att utveckla, upprätthålla och kvalitetssäkra våra processer och vår verksamhet. Nedan följer en närmare beskrivning av våra olika typer av behandlingar av dina personuppgifter och den rättsliga grunden kopplad respektive till ändamål.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
• Person- och kontaktinformation

SYFTE MED BEHANDLINGEN
För att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster och leverera relevant uppföljning.

LAGLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp hos Jonna Jinton Sweden AB, och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
• Person- och kontaktinformation

SYFTE MED BEHANDLINGEN
För fakturering och bokföring.

LAGLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp hos Jonna Jinton Sweden AB, och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
• Person- och kontaktinformation

SYFTE MED BEHANDLINGEN
För att kunna hålla kontakten med dig avseende t.ex. besvarande av frågor via e-post eller via kundservice.

LAGLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp hos Jonna Jinton Sweden AB.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
• Person- och kontaktinformation, och
• Betalningsinformation

SYFTE MED BEHANDLINGEN
För att kunna möjliggöra, betalning, delbetalning eller kredit. Vid sådan behandling överförs även dina uppgifter till kreditföretaget (se köpvillkor).

LAGLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp hos Jonna Jinton Sweden AB.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
• Person- och kontaktinformation,
• Köphistorik

SYFTE MED BEHANDLINGEN
För att hantera reklamations- och garantiärenden, samt för att hantera individanpassade beställningar.

LAGLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför ett köp hos Jonna Jinton Sweden AB.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
• Person- och kontaktinformation

SYFTE MED BEHANDLINGEN
För att kunna möjliggöra marknadsföring, inklusive utskick av generell karaktär via e-post.

LAGLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för Jonna Jinton Sweden ABs berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till dig (intresseavvägning).

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
• Person- och kontaktinformation
• Enhetsinformation

SYFTE MED BEHANDLINGEN
För att kunna möjliggöra analys och segmentering för riktade kampanjer.

LAGLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för Jonna Jinton Sweden ABs berättigade intresse av att marknadsföra sina tjänster till dig (intresseavvägning).

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
• Person- och kontaktinformation

SYFTE MED BEHANDLINGEN
För att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten behandlar Jonna Jinton Sweden AB dina personuppgifter för statistiska ändamål. Detta görs bland annat genom kundenkäter för att analysera upplevelsen hos oss samt upplevelsen av resultat av våra produkter och tjänster. I den mån det är möjligt i förhållande till ändamålet anonymiseras dina personuppgifter när de används för statistiska syften.

LAGLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för Jonna Jinton Sweden ABs berättigade intresse av att förbättra sina tjänster genom att uppnå en säkrare och mer relevant behandling för kunderna och besökarna, samt att attrahera fler kunder och och besökare samt att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
• Enhetsinformation

SYFTE MED BEHANDLINGEN
Insamling i syfte att utveckla våra hemsidor för att anpassa den bättre utifrån hur Jonna Jinton Sweden ABs hemsidor (jonnajinton.se, jonnajintonjewelry.com, artbyjoonna.com) används.

LAGLIG GRUND
Behandlingen är nödvändig för Jonna Jinton Sweden ABs berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla våra hemsidor (jonnajinton.se, jonnajintonjewelry.com, artbyjoonna.com) och i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).

För information om hur vi hanterar cookies och annan typ av tracking se Cookies, samt www.jonnajinton.se/cookies

Överföring av personuppgifter
Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES och överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan.

Jonna Jinton Sweden AB lämnar ut personuppgifter till tredje part i situationer då detta är en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja vårt åtagande mot dig som kund. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Jonna Jinton Sweden AB lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen eller andra offentliga register.

Jonna Jinton Sweden AB tar hjälp av tredje part vid till exempel genomförande av kundnöjdhetsundersökningar, e-mailutskick eller hantering av försäkringsärenden, vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part som levererar sådana tjänster.

För dig som önskar betala via delbetalning vidarebefordrar Jonna Jinton Sweden AB ditt personnummer till betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte och upprättande av tillhörande kreditavtal.

De personuppgifter som vi samlar in om dig genom din användning av Jonna Jinton Sweden ABs webbplats kan överföras till IT-leverantör i land utanför EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vår webbplats jonnajinton.se, samt till Google i USA, genom Google Analytics. Jonna Jinton Sweden AB har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföringen till USA genom Googles anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Dina rättigheter
När Jonna Jinton Sweden AB behandlar dina personuppgifter har du vissa lagstadgade rättigheter som rör dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka vår behandling av dina personuppgifter och vad som sparas. För att åberopa dessa rättigheter skickar du en skriftlig begäran, som är undertecknad av dig, till postadressen som finns angiven sist i denna integritetspolicy.

Rätt till information
I denna integritetspolicy beskrivs hur dina personuppgifter behandlas hos Jonna Jinton Sweden AB och den finns alltid tillgänglig på jonnajinton.se. Du ska få denna information både när uppgifter om dig samlas in och när du själv begär det. Vid händelse av ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri ska denna information delges dig.

Begäran om utdrag
Du har rätt att utan kostnad begära ut ett utdrag över vilka av dina personuppgifter som Jonna Jinton Sweden AB har registrerade.

Begäran om rättelse
Du har alltid rätt att vända dig till Jonna Jinton Sweden AB, som personuppgiftsansvarig, för att få dina uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Om uppgifter rättas på din begäran måste Jonna Jinton Sweden AB säkerställa att tredje part, som dina uppgifter lämnats ut till, får information om rättelsen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

Begäran om radering
Du har rätt att vända dig till Jonna Jinton Sweden AB och be om att de uppgifter som avser dig raderas. Personuppgifterna måste raderas i följande fall:

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
– Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
– Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om du begär att dina uppgifter raderas måste Jonna Jinton Sweden AB också informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Jonna Jinton Sweden AB är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Rätt till begränsning av behandling
Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet
Om du anser att Jonna Jinton Sweden AB behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till dig som fört fram klagomålet. Datainspektionen måste meddela om tillsyn ska inledas eller inte inom tre månader efter att ha tagit emot klagomålet. Om du som klagande inte får besked inom den tiden, kan du vända dig till domstol för att begära besked.

Skydd av information
Vår målsättning är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Jonna Jinton Sweden AB. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

Bevarande och gallring
Dina personuppgifter kommer att lagras av oss endast under den period det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge Jonna Jinton Sweden AB är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka Jonna Jinton Sweden ABs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Cookies
Jonna Jinton Sweden AB använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på vår webbplats jonnajinton.se samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterad inloggningsdata. Informationen används för automatisk inloggning och för att komma ihåg eventuella val av inställningar på webbplatsen. Vi använder cookies i enlighet med vår policy för cookies, se www.jonnajinton.se/cookies.

Länkar till andra hemsidor
På jonnajinton.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor som Jonna Jinton Sweden AB inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. Jonna Jinton Sweden AB tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till från jonnajinton.se.

Kontakta oss
Om du har frågor eller kommentarer gällande Integritetspolicyn kan du kontakta oss. Om du vill åberopa din rätt att radera eller ändra de uppgifter vi har om dig behöver du maila oss så hjälper vi dig.

[integrity@jonnajinton.se]

 


 

Integrity Policy

Updated: 2019-01-30

Jonna Jinton Sweden AB processes personal data in accordance with the EU Data Protection Regulation (GDPR, General Data Protection Regulation).

In order for it to be allowed to process personal data, there must always be support in the data protection regulation, a so-called legal basis. This integrity policy describes how Jonna Jinton Sweden AB including the subsidiaries Jonna Jinton Creative AB, Jonna Jinton Art AB and Jonna Jinton Jewelry AB (“Jonna Jinton Sweden AB”, “we”, “us”) fulfill the obligations arising from the data protection regulation.

This integrity policy describes how Jonna Jinton Sweden AB collects and processes personal data. It describes the purpose of the treatment, how long the treatment takes place, how the information is used and who gets to take part of it. In addition, it also describes how your information is protected, what rights you have regarding your personal data and how you get in touch with us. If you have any questions about Jonna Jinton Sweden AB’s privacy protection, you are always welcome to contact us by sending an email to [integrity@jonnajinton.se].

 

Basic terms used

In the data protection regulation, the following terms are used, the significance and application of which also apply to this integrity policy:

“Personal data” means any information relating to an identified or identifiable physical person (hereinafter referred to as a “registered person”), an identifiable physical person being a person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, a location or online identifiers or one or more factors specific to the physical person’s physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity.

Processing: a measure or combination of actions relating to personal data or personal data sets, whether automated or not, such as collection, registration, organization, structuring, storage, processing or modification, generation, reading, use, transmission by transmission, dissemination or other means, adjustment or assembly, limitation, deletion or destruction.

Personal data controller: a physical or legal person, public authority, institution or other body that alone or together with others determines the purposes and means of processing personal data; If the purposes and means of the treatment are determined by Union law or the national law of the Member States, the data controller or the specific criteria on how to designate it may be laid down in Union law or in the national law of the Member States.

‘Personal data assistant’ means a physical or legal person, public authority, institution or other body that processes personal data on behalf of the data controller.

Third Party: a physical or legal person, public authority, institution or body that is not the data subject, the personal data controller, the personal data assistant or the persons who, under the direct responsibility of the data controller or personal data officer, are competent to process the personal data.

‘Personal data incident’ means a security incident which results in accidental or unlawful destruction, loss or alteration or unauthorized disclosure or unauthorized access to the personal data transmitted, stored or otherwise processed.

 

Change of Integrity Policy

Jonna Jinton Sweden AB reserves the right to change this integrity policy. If the policy changes, you will be informed if the change affects the processing of your personal data. The latest version of Jonna Jinton Sweden AB’s integrity policy is always available at www.jonnajinton.se. At the top of the first page of this policy you will see the date of the latest update.

 

Processing of personal data

Personal data controller and data protection agent

Jonna Jinton Sweden AB (corporate identity number: 559189-4869) is responsible for personal data and is responsible for the processing of your personal information by Jonna Jinton Sweden AB, which means that Jonna Jinton Sweden AB is responsible for ensuring that your information is processed in a correct and safe manner in in accordance with applicable law. We may disclose personal data to partners (personal data assistants), but they do not have the right to process the data for purposes other than Jonna Jinton Sweden AB and only according to explicit instructions they have received from us. Jonna Jinton Sweden AB contact details can be found at the end of this policy.

Jonna Jinton Sweden AB has appointed a Data Protection Officer (the “Data Protection Officer”). One of the tasks of the Data Protection Officer is to monitor that Jonna Jinton Sweden AB’s processing of personal data takes place in accordance with applicable legislation. The data protection agent’s contact information is [integrity@jonnajinton.se].

 

Legal basis

There are several different legal bases that give Jonna Jinton Sweden AB has the right to process your personal data. Completing an agreement established with you is a legal basis. Other legal bases are to fulfill a legal obligation eg. the Accounting Act, obtaining consent or by balancing interest.

If Jonna Jinton Sweden AB has obtained a consent from you, you can withdraw your consent at any time, in whole or in part.

A balance of interests means that Jonna Jinton Sweden AB’s processing of your personal data is only permitted if Jonna Jinton Sweden AB’s interest in processing the personal data is considered to be more important than your interest in privacy protection. Please note that you always have the right to object to the processing of your personal data based on a balance of interests.

Personal data stored and collected
We collect and store information about you that you provide to us yourself. The information collected about you includes both the information that you have provided yourself or to third parties and the information that is collected automatically when using our websites. The types of personal data that are stored and collected are:

Person and contact information: Name, title, profession, gender, user ID, birth date, social security number, address, telephone / mobile number, e-mail.

Payment information: Payment and credit card information (card number, CVV code and validity date), invoice information and bank account number;

Purchase history: Information about previous purchases and warranty and complaint cases at Jonna Jinton Sweden AB.

Device information: IP address, MAC address, cookies or the like; and

Other personal information you choose to provide to us.

Purpose and legal basis of personal data processing
The main purpose of processing your personal data is for Jonna Jinton Sweden AB to be able to fulfill our commitments to you as a customer, and to develop, maintain and assure quality in our processes and our operations. Below is a more detailed description of our various types of processing of your personal data and the legal basis linked to and for the purpose.

CATEGORIES OF PERSONAL DATA
• Person and contact information

PURPOSE OF TREATMENT
In order to be able to provide our services in a safe and effective manner and to deliver relevant follow-up.

LEGAL BASIS
The treatment is necessary to complete the agreement with you, i.e. when you make a purchase at Jonna Jinton Sweden AB, and to fulfill our legal obligations.

CATEGORIES OF PERSONAL DATA
• Person and contact information

PURPOSE OF TREATMENT
For billing and accounting.

LEGAL BASIS
The treatment is necessary to complete the agreement with you, i.e. when you make a purchase at Jonna Jinton Sweden AB, and to fulfill our legal obligations.

CATEGORIES OF PERSONAL DATA
• Person and contact information

PURPOSE OF TREATMENT
In order to keep in touch with you regarding eg. answering questions by e-mail or through customer service.

LEGAL BASIS
The treatment is necessary to complete the agreement with you, i.e. when you make a purchase at Jonna Jinton Sweden AB.

CATEGORIES OF PERSONAL DATA
• Person and contact information, and
• Payment information

PURPOSE OF TREATMENT
In order to enable, payment, partial payment or credit. In such processing, your information is also transferred to the credit company (see purchase conditions).

LEGAL BASIS
The treatment is necessary to complete the agreement with you, i.e. when you make a purchase at Jonna Jinton Sweden AB.

CATEGORIES OF PERSONAL DATA
• Person and contact information,
• Purchase history

PURPOSE OF TREATMENT
To handle complaints and warranty cases, as well as to handle personalized orders.

LEGAL BASIS
The treatment is necessary to complete the agreement with you, i.e. when you make a purchase at Jonna Jinton Sweden AB.

CATEGORIES OF PERSONAL DATA
• Person and contact information

PURPOSE OF TREATMENT
To enable marketing, including mailings of a general nature via e-mail.

LEGAL BASIS
The treatment is necessary for Jonna Jinton Sweden AB’s legitimate interest in marketing its services to you (balance of interests).

CATEGORIES OF PERSONAL DATA
• Person and contact information
• Device information

PURPOSE OF TREATMENT
To enable analysis and segmentation for targeted campaigns.

LEGAL BASIS
The treatment is necessary for Jonna Jinton Sweden AB’s legitimate interest in marketing its services to you (balance of interests).

CATEGORIES OF PERSONAL DATA
• Person and contact information

PURPOSE OF TREATMENT
To systematically and continuously develop and secure the quality of the business, Jonna Jinton Sweden AB processes your personal data for statistical purposes. This is done, among other things, through customer surveys to analyze the experience with us and the experience of the results of our products and services. To the extent possible in relation to the purpose, your personal data is anonymised when they are used for statistical purposes.

LEGAL BASIS
The treatment is necessary for Jonna Jinton Sweden AB’s legitimate interest in improving its services by achieving a safer and more relevant treatment for the customers and the visitors, as well as attracting more customers and and visitors as well as increasing the degree of recurring customers (balance of interests).

CATEGORIES OF PERSONAL DATA
• Device information

PURPOSE OF TREATMENT
Collection for the purpose of developing our websites to adapt it better based on how Jonna Jinton Sweden AB’s websites (jonnajinton.se, jonnajintonjewelry.com, artbyjoonna.com) are used.

LEGAL BASIS
The treatment is necessary for Jonna Jinton Sweden AB’s legitimate interest in improving, streamlining, simplifying and developing our websites (jonnajinton.se, jonnajintonjewelry.com, artbyjoonna.com) and in order to attract more customers and to increase the degree of recurring customers (balance of interests ).

For information on how we handle cookies and other types of tracking see Cookies, and www.jonnajinton.se/cookies

Transfer of personal data
We strive to process your personal information within the EU / EEA and do not transfer your personal data to countries outside the EU / EEA beyond what is stated below.

Jonna Jinton Sweden AB issues personal data to third parties in situations where this is a statutory obligation or to fulfill our commitment to you as a customer. Your personal data will not be transferred or sold to third parties for promotional purposes. Jonna Jinton Sweden AB also issues your personal data to third parties for updating and applying information from the public register or other public records.

Jonna Jinton Sweden AB assists third parties in, for example, conducting customer satisfaction surveys, e-mail sending or handling of insurance matters, which means that your personal data may be transferred to third parties who deliver such services.

For those of you who wish to pay via partial payment, Jonna Jinton Sweden AB forwards your personal identification number to payment and credit companies that need this for credit information purposes and the establishment of associated credit agreements.

The personal data we collect about you through your use of Jonna Jinton Sweden AB’s website can be transferred to an IT supplier in countries outside the EU / EEA that are hosted, develops and provides support for our website jonnajinton.se, and to Google in the US , through Google Analytics. Jonna Jinton Sweden AB has ensured that your rights are guaranteed during the transfer to the United States through Google’s accession to the EU-US Privacy Shield. More information is available at www.privacyshield.gov.

Your rights
When Jonna Jinton Sweden AB processes your personal data, you have certain statutory rights relating to your personal data and you have the opportunity to influence our processing of your personal data and what is saved. In order to invoke these rights, you send a written request, signed by you, to the postal address stated last in this integrity policy.

Right to information
This integrity policy describes how your personal information is processed by Jonna Jinton Sweden AB and it is always available at jonnajinton.se. You should get this information both when data about you is collected and when you request it yourself. In the event of a data breach or similar (a personal data incident) and there is a risk of, for example, identity theft or fraud, this information shall be communicated to you.

Request for extracts
You have the right to request, without charge, an extract of which of your personal data that Jonna Jinton Sweden AB has registered.

Request for correction
You always have the right to turn to Jonna Jinton Sweden AB, as personal data manager, to get your information corrected. It also means that you have the right to supplement with such personal data that are missing and which are relevant with regard to the purpose of the personal data processing. If information is corrected at your request, Jonna Jinton Sweden AB must ensure that third parties, to whom your information is submitted, receive information about the correction. However, this does not apply if it would prove impossible or entails an overly burdensome effort.

Deletion request
You have the right to turn to Jonna Jinton Sweden AB and request that the information that concerns you be deleted. The personal data must be deleted in the following cases:

– If the data are no longer needed for the purposes for which they were collected
– If the treatment is based on your consent and you withdraw the consent
– If the treatment is for direct marketing and you oppose the processing of the data
– If you oppose personal data processing after a balance of interests and there are no justified reasons that outweigh your interest
– If the personal data has been processed illegally; or
– If deletion is required to fulfill a legal obligation.

If you request that your information be erased, Jonna Jinton Sweden AB must also inform them that we have left out charges for the deletion. However, this does not apply if it would prove impossible or entails an overly burdensome effort. Jonna Jinton Sweden AB is in some cases obliged to process your personal data even though you have requested that these be deleted.

Right to limitation of treatment
Under certain circumstances, you may request a limitation of the continued processing of your personal data and a right to object to the processing under the conditions permitted by applicable personal data law (for example, if you question whether the personal data is correct or if the processing is legal).

Right to complain to the regulator
If you believe that Jonna Jinton Sweden AB processes data about you in violation of the Data Protection Ordinance, you have the right to file a complaint with the Data Inspection. The Data Inspectorate takes note of all complaints and assesses whether supervision should be initiated and then leaves a message to you who presented the complaint. The Data Inspectorate must notify whether supervision should commence or not within three months of receiving the complaint. If you as a complainant are not notified within that time, you can turn to the court to request a message.

Protection of information
Our goal is that you always feel safe when you leave your personal information to Jonna Jinton Sweden AB. We will not disclose your information to anyone other than what expressly follows from this integrity policy.

Conservation and thinning
Your personal data will be stored by us only during the period it is necessary to fulfill the purposes for which the information was collected or as long as Jonna Jinton Sweden AB is obliged to store your personal data by law or to monitor Jonna Jinton Sweden AB’s legal interests, e.g. whether a legal process is in progress. Then your personal data will be deleted.

Cookies
Jonna Jinton Sweden AB uses cookies-like techniques in order to provide certain functions on our website jonnajinton.se and to improve our website and to deliver a better and more personal service. The information is stored in the form of a file containing encrypted login data. The information is used for automatic login and to remember any choice of settings on the website. We use cookies in accordance with our policy for cookies, see www.jonnajinton.se/cookies.

Links to other websites
On jonnajinton.se there may be links to external websites that Jonna Jinton Sweden AB does not have control over. These are not covered by this integrity policy. Jonna Jinton Sweden AB takes no responsibility for the content of the websites linked to from jonnajinton.se.

Contact us
If you have any questions or comments regarding the Integrity Policy, please contact us. If you want to rely on your right to delete or change the information we have about you, you need to email us and we will help you.
(enter the heading Integrity Policy)

[integrity@jonnajinton.se]